I akt och mening att verka för att Hammondorgeln skall få förbli vilande på den högsta av piedestaler för elektriskt drivna musikinstrument har det i Jämtland tagits initiativ till och bildats ett ordenssällskap benämnt Jemtska Hammondsällskapet.

Hammondorgeln, detta hittills oöverträffade och rikt facetterade instrument, har under de senaste decennierna i någon mån hamnat i skymundan bakom den uppsjö av digitala syntetiska påfund som grasserat på marknaden.
Även om ingenjörerna bakom skvitterbrädorna gör sitt bästa för att försöka efterlikna Hammonds alldeles speciella ljudkropp, konstaterar Sällskapet att man ändå misslyckats. Oavsett om en synthesizer än må låta snarlikt förlagan, är det Sällskapets oomkullrunkeliga ståndpunkt att plagiaten inte når ända fram.

En hundraprocentig kopiering av en Hammondorgel är någonting fullständigt omöjligt!

Att äga en Hammondorgel är mycket fint. Ägande är dock inget absolut krav för att inväljas i Sällskapet. Ett visat intresse för instrumentet eller en nära relation med detsamma kan räcka som bevekelsegrund för medlemskap.

Ingen självskriven

Ingen skall känna sig självskriven som medlem. Medlemskap kan endast beviljas sökande som av Sällskapets Presidium därtill befinnes värdig.

Inom sällskapet finns två medlemskategorier:

  1. Orgelägare tillhör i Sällskapet kategorin Upper keys, UK
  2. Icke orgelägare tillhör kategorin Lower keys, LK

En lower key kan inväljas i Presidiet under förutsättning att vederbörande uttryckt seriös förvärvsambition eller på ett synnerligt sätt bidrar till verksamheten.
Presidiet kan i vissa fall bistå med råd i förvärvsarbeten.
Finansiell hjälp kan dock ej påräknas.

VIKTIGT:

Samtal inom Sällskapet skall föras på ett klart och redigt språk, i händelse av kompetens helst på jämtska. Medlemmars inkompetenta försök att tala jämtska undanbedes bestämt.
Fjäskande inom Sällskapet, det vill säga verbala excesser i positivitet, betraktas som opassande. Avsteg från denna regel kan dock göras i de fall Sällskapets presidium utgör fjäskobjekt.
Om medlem uttrycker uppskattning inför och om annan medlem skall närmast åtföljande mening oavlåtligt innehålla en neutraliserande negativitet om vederbörande. Nivellerande negativiteter får dock aldrig yttras över Presidiets ledamöter.
Enhällighet krävs

För inval av ny medlem i Sällskapet, krävs enhälligt godkännande av Presidiets ledamöter.
De gradbeteckningar som utdelas bygger på Hammonds egen nomenklatur,är hämtade ur den amerikanska servicemanualen till en A-100 -71/37 e.THP, samt ett Leslie 145, och är tillkomna och beslutade vid presidiesammanträden.
Gradbeteckningar går ej att överklaga.
Jemtska Hammondsällskapet skall betraktas som en intresseorganisation, ett näverk för rättänkande tillskyndare av Hammondorgeln.
Byråkrati betraktas i Sällskapet som huggormars avföda och vi gör allt för att nedbringa byråkratin till ett absolut minimum.
De negativa pekunjära petitesser som Sällskapet ådragit sig, främst i form av portokostnader, har hittills av ren eufori finansierats av Presidiet själva med stöd av närstående sponsor samt, i förekommande fall, överskott av aktiviteter.
Sällskapet växer stadigt och Presidiet befarar att vi snart står vid en punkt där någon form av övergripande finansieringslösning måste till.

Men, som Laurens Hammond redan 1934, året för THP, så vist uttryckte saken: That Day – That Sorrow!

Pilgrimstad, Östersund och Häggenås 2001-05-03, 67 e.THP.
Jemtska Hammondsällskapets Presidium