Kungörelse

Ärende: Broder Tone Wheel´s återkomst

Presidiet i Jemtska Hammondsällskapet har efter noggrann och enhällig överläggning, därtill erfarit såväl egen som extern ny insikt i ärendet, att till medlemmarna i Jemtska Hammondsällskapet (JHS) meddela följande:

Bakgrund

Under perioden 2006 – 2007 hade JHS en ”öppen” webplats med dito gästbok. Gästbokens syfte var (och är alltjämt i sin numera slutna form) att sprida glädjande och uppmuntrande kommentarer om livet i allmänhet samt Hammondorglar och ordensmedlemmar i synnerhet. Under sagda period förekom dessvärre i gästboken en hel del affektfyllda invektiv och personliga angrepp på broder Tone Wheel (Patrik Gudmundsäter). Dessa ackompanjerades i stark JHS-mässig dissonans (ity JHS´ syfte är entydigt att med Hammondorgeln som självklart epicentrum sprida glädje och främja gemenskap bland medlemmar och rättänkare) av telefonsamtal från några anfäktade medlemmar.

Presidiet hade en del interna överläggningar då gästbokens syfte befanns våldsamt åsidosatt och beslutade att någon form av åtgärd erfordrades. I ”krutröken” och det intill plågsamhet höjda tonläget kring konflikten fördunklades en del omständigheter vilket medförde att ett inte helt objektivt beslut fattades:

Broder Tone Wheel uteslöts ur JHS medelst en presidiell skrivelse.

Nu har ca 10 år gått, krutröken är sedan länge skingrad, presidiet har (rätt länge) ”sovit på saken” och nya/kompletterande insikter kring händelseförloppet har erupterat i följande nådaskimrande presidiella korrigering:

Patrik Gudmundsäter är sedan 2017-01-03 av Presidiet återkallad som välkommen och (full)värdig medlem i JHS med omedelbart återtagen ordenstitel – Broder Tone Wheel.

För att undvika framtida liknande situationer gör Presidiet härmed veterligt och påminner om att

  • JHS gästbok ej får användas till personliga angrepp eller liknande då meningsskiljaktigheter, av vad slag de vara månde, mest klädsamt hanteras såväl direkt som diskret av kontrahenterna själva
  • JHS som organisation är en trivselns och glädjens bastion med elektromekaniskt skapat välljud som central stimulans, ackompanjerat av gourmandiska excesser.
  • JHS Presidium kan, vill och kommer fortsättningsvis icke att utgöra rättsvårdande instans för enskild(a) medlem(mar)s eventuella missnöje med annan medlems agerande

Torvalla By, Häggenås och Bräcke 2017-01-04

Anders Berggren Primus Rotor
Lars Harlin Kabinettsekreterare
Stig-Arne Eklund Sir Sjoe